องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

Hilight !! อัพเดทกิจกรรม


สายตรงนายก

090-3206981, 081-9523793

คำแถลงนโยบาย

รางวัลที่ได้รับ

นายเชาวน์ หายทุกข์

ปลัด อบต.ภูซาง

ภาพกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ 31 มีนาคม 2564 | อ่าน 284 ครั้ง

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง ประจำปี 2564

เมื่อ 25 มีนาคม 2564 | อ่าน 257 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เนื่องในวันช้างไทย (13 มีนาคม 2564)

เมื่อ 12 มีนาคม 2564 | อ่าน 322 ครั้ง

กิจกรรมซักซ้อมแผนอัคคีภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 289 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี พ.ศ 2564

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 519 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.ภูซาง ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 09 กันยายน 2563 | อ่าน 785 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 0 ครั้ง

ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 06 ตุลาคม 2564 | อ่าน 50 ครั้ง

โครงการออกกำลังให้เคลื่อนไหว น้ำใจต้องยินดี ชีวิตนี้ดีด้วยใจร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลภูซาง ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 22 กันยายน 2564 | อ่าน 43 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกร เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้การขึ้นทะเบียน Farmbook ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 09 กันยายน 2564 | อ่าน 48 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 01 กันยายน 2564 | อ่าน 53 ครั้ง

ข่าวประกวดราคา

ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย

เมื่อ 12 ตุลาคม 2564 | อ่าน 33 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิไช่งานก่อสร้าง

เมื่อ 11 ตุลาคม 2564 | อ่าน 36 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

เมื่อ 11 ตุลาคม 2564 | อ่าน 38 ครั้ง

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีคัดเลือก

เมื่อ 11 ตุลาคม 2564 | อ่าน 40 ครั้ง

แบบแปลนวางระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านฮวก หมู่ที่ 3

เมื่อ 30 กันยายน 2564 | อ่าน 50 ครั้ง

ประมาณการราคา (ปร.4,ปร.5) วางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านฮวก หมู่ที่ 3

เมื่อ 30 กันยายน 2564 | อ่าน 43 ครั้ง

ประกาศ TOR งานวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านฮวกหมู่ที่ 3

เมื่อ 30 กันยายน 2564 | อ่าน 42 ครั้ง

หนังสือราชการ สถ.พะเยา

แผนอัตรากำลังแผนพัฒนาบุคลากรแบบรายงานผลการดำเนินงานทรัพยากรบุคคลคู่มือประชาชนคู่มือปฎิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีรายงานการเงินงานพัสดุเอกสาร-แบบฟอร์ม ต่างๆแบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนข้อบัญญัติศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ช่วยเหลือประชาชนแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนการดำเนินงานรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผลการดำเนินงานประจำปีแผนการป้องกันการทุจริตงบประมาณรายจ่ายประจำปีพระราชบัญญัติมาตรการการปฏิบัติงานข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรายงานผลความพึงพอใจมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติชำระภาษีออนไลน์E-service

วีดีโอประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)