องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

นายประสงค์ สะสมวัฒนกูล
นายก อบต.ภูซาง

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.ภูซาง ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 09 กันยายน 2563 | อ่าน 743 ครั้ง

วันที่ 9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง นำโดย นายประสงค์ สะสมวัฒนกูล นายก อบต.ภูซาง คณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ภูซาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และนายวีระเดช กันชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง