องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม

ออกหน่วยประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันแก้ไขหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ตำบลภูซาง

เมื่อ 10 มีนาคม 2565 | อ่าน 84 ครั้ง

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายวราวุธ เผ่าใจมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง มอบหมายให้ จ่าสิบเอกยศธนัย เชียงแรง นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รณรงค์การป้องกันแก้ไขหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ตำบลภูซาง 13 หมู่บ้าน