องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม

การจัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการที่ดี ประจำปี 2565

เมื่อ 18 มีนาคม 2565 | อ่าน 61 ครั้ง

วันที่ 18 มีนาคม 2565 อบต.ภูซาง นำโดย นายวราวุธ เผ่าใจมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายฐาปนพงศ์ ลำน้อย ปลัด อบต.ภูซาง เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมฯ แด่ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภา อบต.ภูซาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา