องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม

การประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 57 ครั้ง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายวราวุธ เผ่าใจมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ จัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขปัญหา ตามแผนตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอภูซาง พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ดังนี้

1.บทบาทหนาที่การทำงาน ท้องที่ ท้องถิ่น ตามกฏหมายกำหนด

2.การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง,อุทกภัย,ไฟป่า,อุบัติเหตุทางถนน

3.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

4.การดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

5.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.

6.รับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของ ท้องที่ ท้องถิ่น 

โดยมี นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอภูซาง,นางวรรณภา แก้ววงศ์ ท้องถิ่นอำเภอภูซาง,สมาชิกสภาฯ, และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในตำบลภูซาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน มีปัญหาในการดำเนินงาน ดังนี้

1.ปัญหาการติดต่อราชการระหว่างหน่วยงาน

2.ถนนชำรุด สายบ้านทุ่งติ้ว บ้านแสล่ง(ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.

3.การขอใช้พื้นที่ สปก นสล พื้นที่ป่า

4.การใช้เส้นทางการสัญจรของรถบรรทุก เส้นทางบ้านฮวก 

แนวทางในการแก้ไขปัญหา

    1.องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ได้เข้าร่วมประชุมและแจ้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคลุมผ้าใบรถบรรทุกหินเส้นทางบ้านฮวก และทำป้ายจำกัดความเร็ว ณ หอประชุมบ้านฮวก

    2.ถนนเส้นทางสายบ้านทุ่งติ้ว บ้านแสล่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ได้ติดต่อประสานงาน

   

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น