องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ร้องเรียน - ร้องทุกข์

สถานะ :
รับเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลผู้ร้องทุกข์
ข้อมูลผู้ร้องทุกข์
ผลการดำเนินการ
รับทราบค่ะ แจ้งทางผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว ทาง อบต.ภูซาง เร่งดำเนินการให้ค่ะ