องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

นายประสงค์ สะสมวัฒนกูล
นายก อบต.ภูซาง

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

                             วิสัยทัศน์ พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

"มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดีกินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน"