องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2564

เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 | อ่าน 270 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2564  สามารถส่งใบสมัครคนพิการต้นแบบไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564