องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกร เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้การขึ้นทะเบียน Farmbook ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 09 กันยายน 2564 | อ่าน 244 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกร ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการขึ้นทะเบียนเกษตรด้วยแอปพลิเคชั่น Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิตอล แก่เกษตรกรยุคใหม่ ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง