องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการออกกำลังให้เคลื่อนไหว น้ำใจต้องยินดี ชีวิตนี้ดีด้วยใจร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลภูซาง ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 22 กันยายน 2564 | อ่าน 251 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ได้จัดกิจกรรมโครงการออกกำลังให้เคลื่อนไหว น้ำใจต้องยินดี ชีวิตนี้ดีด้วยใจร่วม กับชมรมผู้สูงอายุตำบลภูซาง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ทั้ง 13 หมู่บ้าน ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา