องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย

เมื่อ 12 ตุลาคม 2564 | อ่าน 241 ครั้ง