องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมคณะกรรมทการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องง

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 227 ครั้ง

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง  ได้จัดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุจ (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และรุ่นที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีวิทยากรให้ความรู้ คือ นายปณต ศรีวงษ์  ปลัด อบต.ป่าสัก และว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ใจดี ปลัด อบต.เชียงแรง อบรมให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลือกตั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง