องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงบูรณาการ การวางแผนพัฒนาพื้นที่ตำบลภูซาง ร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูซางและผู้นำท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 20 มกราคม 2565 | อ่าน 176 ครั้ง

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายวราวุธ เผ่าใจมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง คณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมการประชุมเชิงบูรณาการ การวางแผนพัฒนาพื้นที่ตำบลภูซาง ร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง และผู้นำท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้นำในชุมชนและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกันวางแผนการพัฒนาพื้นที่ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลภูซาง ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา