องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์)

เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 156 ครั้ง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น นายวราวุธ เผ่าใจมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านฮวก หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 12 (พื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์) ณ ลานโพธิ์บ้านฮวก หมู่ที่ 12  ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน โดยมีส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน และราษฏรในพื้นที่เข้าร่วมทบทวนแผนฯ