องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2565

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 166 ครั้ง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง โดย นายโยธิน ดินทะลาย ประธานสภาฯ ได้เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ 2565 พร้อมด้วย นายวราวุธ เผ่าใจมา นายก อบต.ภูซาง,นายฐาปนพงศ์ ลำน้อย ปลัด อบต.,และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง