องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ได้รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 259 ครั้ง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายวราวุธ เผ่าใจมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง มอบหมายให้ นายประภาส วงศ์ใหญ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย อบต.ภูซางได้คะแนนประเมิน 89.76 คะแนน ระดับ A ผ่านเป็นลำดับที่ 15 ของจังหวัดพะเยา