องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 472 ครั้ง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง อบรมกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง โดย นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูซาง อบรมให้ความรู้แก่คุณครู และเด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง