องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ เนื่องในวันช้างไทย

เมื่อ 12 มีนาคม 2564 | อ่าน 349 ครั้ง

วันที่ 12 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ร่วมกับอำเภอภูซาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะเนื่องในวันช้างไทย (13 มีนาคม 2564) โดยมีนายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซางเป็นประธานพิธีเปิดฯ และมีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม