องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.ภูซาง ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 09 กันยายน 2563 | อ่าน 312 ครั้ง

วันที่ 9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง นำโดย นายประสงค์ สะสมวัฒนกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง คณะผู้บริหาร จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ภูซาง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา และนายวีระเดช กันชัย ปลัด อบต.บ้านมาง เป็นวิทยากรให้ความรู้มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม และความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง