องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

นายประสงค์ สะสมวัฒนกูล
นายก อบต.ภูซาง

สมาชิกสภา

นายณพพงษ์ วงค์ประเสริฐ

ประธานสภา

โทรฯ. 0810223360

นายถาวร กันหา

รองประธานสภา

โทรฯ. 0898577896

นายสนาม บัวแดง

สมาชิกสภาฯ หมู่1

โทรฯ. 0861825742

นายธนพงษ์ วงศ์ใหญ่

สมาชิกสภาฯ หมู่ 1

โทรฯ. 0861913175

นายพ่น ไชยสถาน

สมาชิกสภาฯ หมู่ 2

โทรฯ. 0931826484

นายพรม ชุ่มเย็น

สมาชิกสภาฯ หมู่ 2

โทรฯ. 0987515368

นางปภาดา หน่อหล้า

สมาชิกสภาฯ หมู่ 3

โทรฯ. 0871903323

นายวสันต์ ไชยวงศ์

สมาชิกสภาฯ หมู่ 4

โทรฯ. 0875754492

นายอนุพงษ์ ใจวิถี

สมาชิกสภาฯ หมู่ 4

โทรฯ. 0843001417

นายจิตร์ มูลศรี

สมาชิกสภาฯ หมู่ 5

โทรฯ. 0827584633

นายโยธิน ดินทะลาย

สมาชิกสภาฯ หมู่ 6

โทรฯ. 0810236613

นายแสงจันทร์ ประกอบศรี

สมาชิกสภาฯ หมู่ 7

โทรฯ. 0861837132

นายประภาส วงศ์ใหญ่

สมาชิกสภาฯ หมู่ 8

โทรฯ. 0931352692

นายพยอม แสงศรีจันทร์

สมาชิกสภาฯ หมู่ 8

โทรฯ. 0931759137

นายนิมิต ดอนแท่น

สมาชิกสภาฯ หมู่9

โทรฯ. 0871746689

นายทวี คิดหา

สมาชิกสภาฯ หมู่ 10

โทรฯ. 0828316514

นายธีระวิทย์ วงศ์ราษฏร์

สมาชิกสภาฯ หมู่ 11

โทรฯ. 0810289453

นายทรงภณ แสงศรีจันทร์

สมาชิกสภาฯ หมู่ 12

โทรฯ. 0824006772

นายรุ่งโรจน์ ลินมา

สมาชิกสภาฯ หมู่ 12

โทรฯ. 0843700299

นายธนาสันต์ วงศ์ใหญ่

สมาชิกสภาฯ หมู่ 13

โทรฯ. 0810319839

นางอัมพร วงศ์ใหญ่

สมาชิกสภาฯ หมู่ 13

โทรฯ. 0806703329