องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักปลัด

นางนภาพร ถาคำดี

หัวหน้าสำนักปลัด

โทรฯ. 0904652597

นายศักดิ์สิทธิ์ ชัยเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรฯ. 0957519056

นางสาวทับทิม วงศ์ทะนา

นักทรัพยากรบุคคล

โทรฯ. 0861961750

จ.ส.อ ยศธนัย เชียงแรง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรฯ. 0931361249

นางสาวบุษบา ปิ่มศักดิ์

นักพัฒนาชุมชน

โทรฯ. 0918399114

นางสาววิไลพร บุญโรจน์

นักประชาสัมพันธ์

โทรฯ. 0882737660

นางฐานิชาพร เชียงแรง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสุภวรรณ บุญชื่น

เจ้าพนักงานธุรการ

โทรฯ. 0642934025

นางเยาวเรศ กมลสิงห์

นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)

นายปฏิพล วิละแสง

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นายชัยชนะ ยะมงคล

พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา

นางชนิภรณ์ วงศ์ใหญ่

นักการภารโรง

นายธนันต์ วงศ์ใหญ่

พนักงานจ้างเหมา

นายพานทอง ก๋องสุข

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวปาริชาติ วงศ์ใหญ่

พนักงานจ้างเหมา