องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักปลัด

นางนภาพร ถาคำดี

หัวหน้าสำนักปลัด

โทรฯ. 0904652597

นายศักดิ์สิทธิ์ ชัยเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรฯ. 0957519056

นางสาวทับทิม วงศ์ทะนา

นักทรัพยากรบุคคล

โทรฯ. 0861961750

จ.ส.อ ยศธนัย เชียงแรง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรฯ. 0931361249

นางสาวบุษบา ปิ่นศักดิ์

นักพัฒนาชุมชน

โทรฯ. 0918399114

นางสาววิไลพร บุญโรจน์

นักประชาสัมพันธ์

โทรฯ. 0986653692

นางฐานิชาพร เชียงแรง

นักจัดการงานทั่วไป

โทรฯ. 0806740919

นางสุภวรรณ บุญชื่น

เจ้าพนักงานธุรการ

โทรฯ. 0642934025

นางเยาวเรศ กมลสิงห์

นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)

โทรฯ. 0902460588

นายปฏิพล วิละแสง

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

โทรฯ. 0635975762

นายชัยชนะ ยะมงคล

พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา

โทรฯ. 0932373224

นางชนิภรณ์ วงศ์ใหญ่

นักการภารโรง

โทรฯ. 0985151092

นายธนันต์ วงศ์ใหญ่

พนักงานจ้างเหมา

โทรฯ. 0899517535

นายพานทอง ก๋องสุข

พนักงานจ้างเหมา

โทรฯ. 0980744427

นางสาวปาริชาติ วงศ์ใหญ่

พนักงานจ้างเหมา

โทรฯ. 0953966126

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น