องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

นายประสงค์ สะสมวัฒนกูล
นายก อบต.ภูซาง
แผนอัตรากำลังแผนพัฒนาบุคลากรแบบรายงานผลการดำเนินงานทรัพยากรบุคคลคู่มือประชาชนรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการส่งเสริมความโปร่งใสรายงานการเงินกิจการสภาฯงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานการเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนงานจัดเก็บรายได้งานสารสนเทศเอกสาร-แบบฟอร์ม ต่างๆแบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนข้อบัญญัติการจัดการองค์ความรู้ (KM)กองทุนหลักประกันสุขภาพศูนย์ดำรงธรรมคู่มือปฎิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ช่วยเหลือประชาชนงานป้องกันและบรรเทาภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนการดำเนินงานรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผลการดำเนินงานประจำปีแผนการป้องกันการทุจริตงบประมาณรายจ่ายประจำปีพระราชบัญญัติชำระภาษีออนไลน์

การจัดการองค์ความรู้ (KM)