องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564

เมื่อ 17 สิงหาคม 2564 | อ่าน 61 ครั้ง

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 อบต.ภูซาง นำโดย นายประสงค์  สะสมวัฒนกูล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้มีความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฏหมาย และเห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม