องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564

เมื่อ 31 มีนาคม 2564 | อ่าน 409 ครั้ง

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก กรอกแบบวัดการรับรู้เพื่อประเมินหน่วยงาน เพื่อรับประเมินของหน่วยงาน ปปช  ประจำปี 2564

สามารถกรอกแบบวัดฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษาคม 2564