องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2564

เมื่อ 20 มีนาคม 2564 | อ่าน 388 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 4 - 19 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอภูซาง ร่วมกันออกจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อร่วมกันวางแผนในการพัฒนาในพื้นที่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ การทำประชาคมในพื้นที่หมู่บ้านต่างๆ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13 ตามแผนการออกจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน