องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ประจำปี 2564

เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563 | อ่าน 413 ครั้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง นำคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม " ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม" ลงท้ายหนังสือภายนอก บันทึกข้อความ เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต