องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อ 27 มกราคม 2564 | อ่าน 432 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง แจ้งประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน สามารถยื่นความประสงค์และเอกสารได้ที่ งานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง