องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 23 ธันวาคม 2565 | อ่าน 17 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2565 | อ่าน 26 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถขุดตีนตะขาบ Excavator ซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำฝายทุ่งป่าคา บ้านทุ่งกระเทียม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 มกราคม 2565 | อ่าน 319 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 ธันวาคม 2564 | อ่าน 307 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลภูซาง ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่2/2564

เมื่อ 27 ธันวาคม 2564 | อ่าน 347 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9248 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 ธันวาคม 2564 | อ่าน 876 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9248 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 ธันวาคม 2564 | อ่าน 302 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผนังกันตลิ่งหินเรียงยาแนว บ้านทุ่งกระเทียม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 393 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทางซอยภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยไฟวัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 313 ครั้ง

ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย

เมื่อ 12 ตุลาคม 2564 | อ่าน 301 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิไช่งานก่อสร้าง

เมื่อ 11 ตุลาคม 2564 | อ่าน 310 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

เมื่อ 11 ตุลาคม 2564 | อ่าน 312 ครั้ง

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีคัดเลือก

เมื่อ 11 ตุลาคม 2564 | อ่าน 300 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายแกนซอยซีเมนต์ ฝายทุ่งค้าง บ้านสถาน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 11 ตุลาคม 2564 | อ่าน 227 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายแกนซอยซีเมนต์ ฝายห้วยปางเปื๋อย บ้านนาหนุน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 11 ตุลาคม 2564 | อ่าน 209 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายแกนซอยซีเมนต์ ฝายโป่งไซ บ้านฮวก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 11 ตุลาคม 2564 | อ่าน 219 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกก่อสร้างฝายแกนซอยซีเมนต์ ฝายห้วยปางปอบ บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 11 ตุลาคม 2564 | อ่าน 209 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านฮวก หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

เมื่อ 08 ตุลาคม 2564 | อ่าน 212 ครั้ง

แบบแปลนวางระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านฮวก หมู่ที่ 3

เมื่อ 30 กันยายน 2564 | อ่าน 326 ครั้ง

ประมาณการราคา (ปร.4,ปร.5) วางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านฮวก หมู่ที่ 3

เมื่อ 30 กันยายน 2564 | อ่าน 310 ครั้ง

ประกาศ TOR งานวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านฮวกหมู่ที่ 3

เมื่อ 30 กันยายน 2564 | อ่าน 342 ครั้ง

ประกาศ ราคากลาง งานว่างท่อประปาหมู่บ้าน บ้านฮวก หมู่ที่ 3

เมื่อ 30 กันยายน 2564 | อ่าน 281 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 กันยายน 2564 | อ่าน 221 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ลำเหมืองทุ่งเปื๋อย บ้านฮวก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 กันยายน 2564 | อ่าน 199 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางถนนสู่การเกษตรเป็นผิวทางหินคลุก สายป่าชุมชน (ตะวันออก และตะวันตก

เมื่อ 14 กันยายน 2564 | อ่าน 248 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางถนนสู่การเกษตรเป็นผิวทางหินคลุก สายป่าชุมชน (ตะวันออก และตะวันตก) บ้านผาลาด หมู่ที่ 7 โดยเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กันยายน 2564 | อ่าน 268 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวทางถนนสู่การเกษตรเป็นผิวทางหินคลุกบ้านทุ่งแขม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กันยายน 2564 | อ่าน 260 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางพิไลพร เทียมใจ บ้านทุ่งแขม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กันยายน 2564 | อ่าน 262 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 5 บ้านทุ่งกระเทียม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กันยายน 2564 | อ่าน 266 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) บ้านผาลาด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กันยายน 2564 | อ่าน 261 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งติ้ว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กันยายน 2564 | อ่าน 262 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 1 เชื่อม 3 บ้านผาลาด หมู่ที่ 7 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กันยายน 2564 | อ่าน 267 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไฟวัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กันยายน 2564 | อ่าน 258 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางถนนสู่การเกษตรเป็นผิวทางหินคลุกสายห้วยก้ามปู สายอ่างน้ำเปื๋อย สายทุ่งจำไร บ้านฮวก หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กันยายน 2564 | อ่าน 268 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวทางถนนสู่การเกษตรเป็นผิวทางหินคลุก บ้านทุ่งกระเทียม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กันยายน 2564 | อ่าน 274 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทางถนนสู่การเกษตรเป็นผิวทางหินคลุก บ้านธาตุภูซาง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กันยายน 2564 | อ่าน 267 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวทางถนนสู่การเกษตรเป็นผิวทางหินคลุก บ้านหนองเลา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กันยายน 2564 | อ่าน 257 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวทางถนนสู่การเกษตรเป็นผิวทางหินคลุกบ้านสถาน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 กันยายน 2564 | อ่าน 262 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวทางถนนสู่การเกษตรเป็นผิวทางหินคลุก บ้านสถาน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 กันยายน 2564 | อ่าน 266 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยส้านนอก-ห้วยส้านใน บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 4 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

เมื่อ 13 กันยายน 2564 | อ่าน 257 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวทางถนนสู่การเกษตรเป็นผิวทางหินคลุกบ้านทุ่งติ้ว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 กันยายน 2564 | อ่าน 263 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทุ่งป่าสัก บ้านสถาน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 กันยายน 2564 | อ่าน 247 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านฮวก หมู่ที่ 3 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 กันยายน 2564 | อ่าน 250 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวทางถนนสู่การเกษตรเป็นผิวทางหินคลุกสายห้วยทรายขาว บ้านฮวก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 กันยายน 2564 | อ่าน 260 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวทางถนนสู่การเกษตรเป็นผิวทางหินคลุก สายห้วยไซ สายห้วยหาร สายห้วยปางเปื๋อย บ้านนาหนุน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 กันยายน 2564 | อ่าน 257 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสถาน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 กันยายน 2564 | อ่าน 247 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการจัดนิทรรศการตามโครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

เมื่อ 08 เมษายน 2564 | อ่าน 379 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง กองอำนวยการและเต็นท์กิจกรรมต่างๆค่าบริการและค่ารื้อถอนตามโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

เมื่อ 08 เมษายน 2564 | อ่าน 358 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 เมษายน 2564 | อ่าน 362 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อข้ามลำเหมืองพร้อมถมดินหลังท่อ บ้านฮวก หมู่ที่ 3

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 818 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตรูปตัววี บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 4

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 638 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อทางเข้าบ่อขยะบ้านสถาน หมู่ที่ 5

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 505 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายคอนกรีต ฝายฮ่องแฮ่ บ้านทุ่งแขม หมู่ที่ 9

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 555 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงก่อสร้างวางท่อข้ามลำเหมือง บ้านห้วยไฟวัฒนา หมู่ที่ 13

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 5915 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 562 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก)

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 488 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อพีวีซี)

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 391 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นสนาม สำหรับ ศพด.อบต.ภูซาง

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 399 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นายธิ สุปินะ)

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 398 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก)

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 385 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องเสียงตู้ลำโพงเอนกประสงค์)

เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 411 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 393 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาสาดับไฟป่า ตามโครงการเตรียมการป้องกันระงับอัคคีภัยและหมอกควันไฟป่าช่วงฤดูแล้ง ประจำปี พ.ศ 2564

เมื่อ 29 มกราคม 2564 | อ่าน 390 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกฝายลำเหมืองทุ่งสลี และฝายทุ่งดงทุ่งสัน บ้านสถาน หมู่ที่ 1

เมื่อ 26 มกราคม 2564 | อ่าน 385 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกฝายลำเหมืองเก้ามื่น บ้านหนองเลา หมู่ที่ 8

เมื่อ 26 มกราคม 2564 | อ่าน 394 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะกการเสนอราคา จ้างขุดลอกฝายปัว บ้านธาตุภูซาง หมู่ที่ 10

เมื่อ 26 มกราคม 2564 | อ่าน 359 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกฝายร่องงู บ้านห้วยไฟวัฒนา หมู่ที่ 13

เมื่อ 26 มกราคม 2564 | อ่าน 383 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.ภูซาง

เมื่อ 25 มกราคม 2564 | อ่าน 381 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 25 มกราคม 2564 | อ่าน 370 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

เมื่อ 25 มกราคม 2564 | อ่าน 401 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชัวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.ภูซาง

เมื่อ 25 มกราคม 2564 | อ่าน 297 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฮวก หมู่ที่ 12

เมื่อ 19 มกราคม 2564 | อ่าน 369 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฮวก หมู่ที่ 12

เมื่อ 19 มกราคม 2564 | อ่าน 401 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกฝายห้วยปางเปื๋อย บ้านนาหนุน หมู่ที่ 2

เมื่อ 04 มกราคม 2564 | อ่าน 396 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกฝายหลวง บ้านทุ่งติ้ว หมู่ที่ 6

เมื่อ 04 มกราคม 2564 | อ่าน 397 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกฝายทุ่งป่าคา บ้านทุ่งกระเทียม หมู่ที่ 11

เมื่อ 04 มกราคม 2564 | อ่าน 383 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกฝายทุ่งต้นผึ้ง บ้านห้วยไฟวัฒนา หมู่ที่ 13

เมื่อ 04 มกราคม 2564 | อ่าน 378 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงก่อสร้างวางท่อข้ามลำเหมือง บ้านฮวก หมู่ที่ 3

เมื่อ 04 มกราคม 2564 | อ่าน 381 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงก่อสร้างวางท่อข้ามลำเหมืองทุ่งตึ้ด บ้านสถาน หมู่ที่ 5

เมื่อ 04 มกราคม 2564 | อ่าน 393 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น